Oguri Yui 小栗有以, Tokyo Walker 2018 No.11

 Oguri Yui 小栗有以, Tokyo Walker 2018 No.11