Fukuoka Seina 福岡聖菜, Tokyo Walker+ 2018 No.38

Fukuoka Seina 福岡聖菜, Tokyo Walker+ 2018 No.38