Yoda Yuki 与田祐希, Nogizaka46 Halloween 2018 Photo Official Collectible

 Yoda Yuki 与田祐希, Nogizaka46 Halloween 2018 Photo Official Collectible