Shiroma Miru 白間美瑠, Tokyo Walker+ 2019 No.06

 Shiroma Miru 白間美瑠, Tokyo Walker+ 2019 No.06