Morita Hikaru, Yamasaki Ten, Fujiyoshi Karin, ViVi Magazine 2021.02

Morita Hikaru, Yamasaki Ten, Fujiyoshi Karin, ViVi Magazine 2021.02