Hamabe Minami 浜辺美波, ViVi Magazine 2021.12

Hamabe Minami 浜辺美波, ViVi Magazine 2021.12