Amano Kiki 天野きき, STRIKE! 7回表 2022.07.26

Amano Kiki 天野きき, STRIKE! 7回表 2022.07.26