Kishi Miyu 岸みゆ, STRiKE! 9回表 2023年3月2日号

Kishi Miyu 岸みゆ, STRiKE! 9回表 2023年3月2日号